Monster Rent – Het eerlijkste huurwoningaanbod

 • |
 • Registreren
 • |
 • Nederlands

Alle informatie voor verhuurders op één plek

Kamerverhuur

De vraag naar kamers is groter dan het aanbod. Daarom stijgen de huren, soms meer dan wettelijk is toegestaan. Om als verhuurder vast te stellen welke huurprijs er maximaal gevraagd mag worden kan de gratis online puntentelling doorlopen worden. Als de huurder twijfelt aan de kamerhuur dan kan hij hiervoor de huurcommissie inschakelen.

Maximale huurprijs kamers
Is de kale huur hoger dan de maximale huur volgens het puntensysteem? Dan kan de huurder de Huurcommissie inschakelen. Met het puntensysteem voor onzelfstandige woningen kan de huurder of de verhuurder bepalen wat de maximale 'kale' huur van de kamer mag zijn. Hier bovenop komen dan eventuele servicekosten, zoals kosten van gas, water en elektriciteit. Is de kale huur hoger dan de maximale huur volgens het puntensysteem? Dan kan de huurder de Huurcommissie inschakelen.

Huurverhoging
Als verhuurder mag je jaarlijks de huur van de kamer eenmaal verhogen. Hierbij is de maximale huurverhoging wel wettelijk vastgesteld.

All-in huur
Wie op kamers woont, betaalt vaak één bedrag voor huur en servicekosten zoals gas en elektriciteit. Dit is all-in huur. All-in huur maakt het moeilijker om te beoordelen of de huurprijs, de huurverhoging en de verrekening van de servicekosten juist zijn. Als je als verhuurder all-in huur betaalt, kan de huurder je vragen om het huurbedrag te splitsen in kale huur en servicekosten. Als je dit weigert of als de huurder het niet eens is met de voorgestelde splitsing, dan kan hij de Huurcommissie vragen om de huur te splitsen. Ook de verhuurder kan de Huurcommissie vragen de all-in huur te splitsen, maar alleen als de totale huur lager is dan 55 % van de maximale huurprijs volgens het puntensysteem.

Aandachtspunten voor verhuurders van kamers
Gaat je een kamer of deel van een woning verhuren? Let dan op het volgende:

 • De prijs voor de kamer is een optelsom van de kale huurprijs en de servicekosten, zoals kosten voor water en energie. De maximale kale huurprijs bepaalt u aan de hand van het puntensysteem.
 • De privacy van de huurder moet gerespecteerd. Als verhuurder mag je de kamer niet zelf gebruiken of betreden zonder toestemming van de huurder. De huurder mag de gehuurde woonruimte afsluiten.
 • De verhuurder is verplicht om de woonruimte in goede staat van onderhoud aan de huurder aan te bieden. Ook ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van noodzakelijke reparaties. Uitzondering hierop zijn kleine reparaties, zoals een slot repareren of een lamp vervangen. Hiervoor is de huurder zelf verantwoordelijk.
 • Als je een kamer of deel van jouw eigen woning verhuurt terwijl je in de woning blijft wonen, is dit een hospitakamer. Hiervoor gelden een paar aparte regels.
 • Je moet de huurder 1 servicekostenoverzicht per kalenderjaar geven, binnen 6 maanden na het verstrijken van dat jaar. Het voorschotbedrag voor de servicekosten kun je pas verhogen als je de huurder het overzicht hebt gegeven en dit overzicht aanleiding geeft tot een verhoging.
 • Wanneer je een kamer opnieuw verhuurt, mag je de huurprijs optrekken tot het bedrag dat volgens het puntentotaal van die kamer de maximale kale huurprijs is.
 • Als je de huur wilt verhogen, moet dit schriftelijk worden meegedeeld aan de huurder.
 • Als je een conflict hebt met de huurder over ernstige onderhoudsproblemen, de hoogte van de huurprijs of de servicekosten, kunt je de Huurcommissie om een uitspraak vragen.
 • Bij wanprestatie van de huurder kunt je naar de rechter stappen om het huurcontract te laten ontbinden. Dat kan als de huurder een betalingsachterstand heeft, overlast veroorzaakt of anderszins niet aan zijn verplichtingen voldoet. Voordat de rechter de overeenkomst ontbindt kan hij de huurder maximaal 1 maand de tijd geven om aan zijn verplichtingen te voldoen. Bepalingen in een huurcontract die de huur bij wanprestatie van de huurder ontbonden verklaren zonder tussenkomst van de rechter, zijn ongeldig.
 • Ook kunt je de huur opzeggen omdat de huurder zich niet als een goede huurder gedraagt. Hierbij moet je je houden aan een minimale opzeggingstermijn van 3 maanden. Voor ieder jaar dat het huurcontract loopt, telt je 1 maand bij de opzeggingstermijn op, tot een maximum van 3 extra maanden.