Monster Rent – Het eerlijkste huurwoningaanbod

  • |
  • Registreren
  • |
  • Nederlands
Verhuurder en huurder direct in contact Ruim 1000 beschikbare huurwoningen Snel en gemakkelijk

Algemene voorwaardenAlgemene voorwaarden voor de Verhuurder van Monster Rent BV

Algemeen:
Monster Rent is een online platform die woningzoekenden en Verhuurders direct met elkaar in contact brengt. De voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van Monster Rent.

Definities:
'Monster Rent BV': de aanbieder van het platform Monster Rent, hierna te noemen “MR”,
'Verhuurder': de natuurlijke of rechtspersoon die met MR een overeenkomst sluit;
'Overeenkomst': de overeenkomst tussen Verhuurder en MR;
‘Verhuurder Account’: het account waarmee de Verhuurder gebruik kan maken van het online MR platform.

Artikel 1 – Identiteit van Monster Rent BV
Statutair gevestigd te Amsterdam en handelt onder de naam: Monster Rent BV, Postbus: 56889 1040 AW Amsterdam. Kamer van Koophandel nummer 50014617 contact@monsterrent.com.

Artikel 2 – Totstandkoming overeenkomst
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de betrekkingen tussen Verhuurder en MR.
2.2 De Overeenkomst tot het gebruik van het MR platform komt tot stand door het aanmaken van een Verhuurder Account.
2.3 Door het aanmaken van het Verhuurder Account vindt acceptatie van de algemene voorwaarden plaats. De algemene voorwaarden zullen aan Verhuurder vooraf verstrekt worden en kunnen van de MR website gedownload (pdf bestand) worden.
2.4 De Overeenkomst strekt alleen tot het gebruik van het platform van MR en regelt uitdrukkelijk geen betrekkingen tussen de woningzoekenden en Verhuurder. Deze rechtsbetrekkingen dienen in aparte Overeenkomsten, zoals een huurovereenkomst, geregeld te worden.

Artikel 3 – Woningaanbod en verplichtingen Verhuurder
3.1 MR geeft de Verhuurder de toestemming om zelf woningen ter verhuur op het platform van MR te plaatsen.
3.2 De Verhuurder draagt er zorg voor dat de omschrijving van de aangeboden woning(en) overeenkomt met de werkelijkheid en juist en zo volledig mogelijk is. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van de woning door woningzoekenden mogelijk te maken.
3.3 De Verhuurder heeft het recht om bij de toegevoegde woning(en) fotomateriaal te plaatsen op het platform van MR.
3.4 Verhuurder draagt er zorg voor dat de informatie over de inhoud van de woning correct is, dat fotomateriaal goed en niet misleidend is, dat de inhoud geen wet- en/of regelgeving schenden en niet aanstootgevend, obsceen, beledigend is. Tevens dient het intellectueel eigendomsrecht van derden gerespecteerd te worden. Verhuurder vrijwaart MR van claims van derden voor een schending van het intellectuele eigendomsrecht.
3.5 Verhuurder dient zelf zorg te dragen dat de informatie correct en actueel is. Indien een woning verhuurd is, dient Verhuurder deze woning binnen 3 werkdagen als verhuurd aan te merken.
3.6 Het is niet toegestaan om als Verhuurder extra kosten zoals bemiddelingskosten, sleutelkosten, courtage of andere kosten naast de (kale)huurprijs en bijkomende levering en diensten te vermelden in de advertentie en aan woningzoekenden in rekening te brengen. Het in rekening brengen van contract kosten en administratiekosten is wel toegestaan.
3.7 Indien niet voldaan wordt aan deze verplichtingen, zoals omschreven in artikel 3, lid 2 tot en met 6, behoudt MR het recht om zonder opgave van redenen de inschrijving met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot het account geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren. In geen enkel geval heeft Verhuurder recht op enige vorm van schadeloosstelling.
3.8 Indien voor het verhuren van woonruimte een woonvergunning of onderverhuurvergunning vereist is, dan dient deze vergunning te worden aangevraagd door de Verhuurder. De kosten voor het verkrijgen van een dergelijke vergunning komen nimmer voor rekening van MR.
3.9 Verhuurder dient zich bij problemen/geschillen ten aanzien van het verhuurde steeds rechtstreeks tot de Huurder te wenden.

Artikel 4 – Rechten MR
4.1 MR heeft zonder de toestemming van de Verhuurder het recht om de woning(en) te gebruiken voor promotiedoeleinden, zoals nieuwsbrieven en op haar website of voor externe promotiedoeleinden, zoals dag en weekbladen, advertentie en andere promotionele uitingen. 4.2 MR behoudt het recht om zonder opgave van redenen de woning(en) te verwijderen, de teksten aan te passen en fotomateriaal te verwijderen. Verhuurder heeft dan in geen geval recht op enige vorm van schadeloosstelling. 4.3 Indien een woning langer dan 3 maanden op het MR platform gepubliceerd staat, dan behoudt MR het recht de woning zonder opgave van redenen van het MR platform te verwijderen.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid
5.1 MR is niet aansprakelijk voor schade welke direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van het platform. MR is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
5.2 MR is niet aansprakelijk voor rechtsbetrekkingen tussen de woningzoekende en Verhuurder. MR is derhalve niet aansprakelijk voor de wijze waarop een woningzoekende, na ondertekening van de huurovereenkomst, zijn/haar verplichtingen uit de huurovereenkomst nakomt of juist niet nakomt, of voor handelingen van de woningzoekende voordat een huurovereenkomst is gesloten.
5.3 MR is nimmer aansprakelijk voor de informatie op de website en geleverde documenten.
5.4 MR is niet aansprakelijk voor beheerders welke in naam optreden van de eigenaar van de woning en de daar uit voortgekomen afspraken tussen de woningzoekende en Verhuurder.
5.5 Indien MR van het recht gebruik maakt om met of zonder opgave van redenen de inschrijving met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot het account geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, levert dit in geen enkel geval recht op enige vorm van schadeloosstelling op.

Artikel 6 – Garantie
6.1 Inschrijving en gebruik van het MR platform vormt geen garantie voor het verhuren van de woning(en).
6.2 MR controleert de identiteit van de woningzoekenden niet. Verhuurder dient zelf de identiteit van woningzoekenden te controleren.
6.3 MR biedt niet de garantie dat woningzoekende(n) zich als goed Huurder(s) gedragen.
6.4 De op het MR platform aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid en kunnen nimmer ter vervanging van juridisch advies beschouwd worden.

Artikel 7 – Wijziging van de voorwaarden
7.1 MR is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden.
7.2 MR zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de Verhuurder toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is meegedeeld treden wijzigingen jegens de Verhuurder in werking zodra hem de wijziging is meegedeeld.

Artikel 8 – Beëindiging van het account
8.1 De Overeenkomst tussen Verhuurder en MR wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
8.2 Beide partijen kunnen te allen tijde de Overeenkomst schriftelijk dan wel op dezelfde wijze opzeggen als de wijze waarop de Overeenkomst werd gesloten. 8.3 Indien Verhuurder 3 maanden geen gebruik maakt van het Verhuurder Account, dan behoudt MR het recht voor om het Verhuurder Account te verwijderen.

Artikel 9 – Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
9.1 Op elke Overeenkomst tussen MR en de Verhuurder is Nederlands recht van toepassing.
9.2 De rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen MR en de Verhuurder kennis te nemen. MR blijft echter bevoegd de Verhuurder te dagvaarden voor de bevoegde rechter van de woonplaats van de Verhuurder.

Download PDF hier

Terug