Monster Rent – Het eerlijkste huurwoningaanbod

  • |
  • Registreren
  • |
  • Nederlands
Verhuurder en huurder direct in contact Ruim 1000 beschikbare huurwoningen Snel en gemakkelijk

Algemene voorwaardenAlgemene voorwaarden voor de Gebruiker van Monster Rent BV

Algemeen:
Monster Rent is een online platform die Woningzoekenden en Verhuurders direct met elkaar in contact brengt zonder tussenkomst van een bemiddelaar. De voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van Monster Rent.

Definities:
'Monster Rent BV': de aanbieder van het platform Monster Rent, hierna te noemen ‘MR’ 'Gebruiker': de natuurlijke persoon die met MR een overeenkomst sluit; ‘Gebruikersaccount’: het account waarmee Gebruiker gebruik kan maken van het online MR platform; 'Overeenkomst': de overeenkomst tussen Gebruiker en MR.

Artikel 1 – Identiteit van Monster Rent BV
1.1. Statutair gevestigd te Amsterdam en handelend onder de naam: Monster Rent BV, Postbus: 56889 1040 AW Amsterdam. Kamer van Koophandel nummer 50014617 contact@monsterrent.com.

Artikel 2 – Totstandkoming overeenkomst
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de betrekkingen tussen Gebruiker en MR.
2.2. De Overeenkomst tot gebruik van het MR platform komt tot stand door het aanmaken van een Gebruikersaccount.
2.3. Door het aanmaken van het Gebruikersaccount vindt acceptatie van de algemene voorwaarden plaats. De algemene voorwaarden zullen aan Gebruiker vooraf verstrekt worden en kunnen van de MR website gedownload (pdf bestand) worden.
2.4. De Overeenkomst strekt alleen tot het gebruik van het platform van MR en regelt uitdrukkelijk geen betrekkingen tussen Gebruiker en Verhuurder. Deze rechtsbetrekkingen dienen in aparte overeenkomsten, zoals een huurovereenkomst, geregeld te worden.

Artikel 3 – Gebruiker
3.1. Voor het reageren op een woning(en) gelden de gebruikersvoorwaarden, zoals omschreven in deze algemene voorwaarden.
3.2. Gebruiker activeert zijn Gebruikersaccount door zijn/haar NAW- en betalingsgegevens in te vullen op het MR platform.
3.3. Na aanmaken van het Gebruikersaccount kan een abonnement afgesloten worden, die toegang geeft tot het Woningaanbod van het MR platform voor een bepaalde periode. Na afloop van de abonnementsperiode kan een nieuw abonnement afgesloten worden. MR houdt het recht voor, indien er geen nieuw abonnement wordt afgesloten, om het Gebruikersaccount na zes maanden te verwijderen.
3.4. Indien Gebruiker onjuiste NAW- en betalingsgegevens aan MR verstrekt en MR en/of derden hier schade van ondervindt, behoudt MR het recht om de schade en eventuele bijkomende kosten op Gebruiker te verhalen.
3.5. Het Gebruikersaccount is strikt persoonlijk en enkel te gebruiken door de houder ervan. Het recht op kortingen, voordelen en aanbiedingen is noch overdraagbaar, noch in geld waardeerbaar.
3.6. MR behoud het recht om bij misbruik van het account en of schending van de gebruikersvoorwaarden de Gebruikersaccount met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot het account geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren. In geen enkel geval heeft de Gebruiker recht op restitutie of enige vorm van schadeloosstelling.
3.7. Het Gebruikersaccount strekt alleen tot doel het vinden van een geschikte huurwoning en om in contact te komen met mogelijke Verhuurders.
3.8. Het is Gebruiker niet toegestaan om het gebruikersaccount te gebruiken voor commerciële doeleinde, zoals, maar niet beperkt tot, acquisitie en reclameberichten. Derhalve mag een Verhuurder alleen benadert worden met als doel interesse te tonen in de woning, informatie te vragen, een bezichtiging te organiseren en/ of de woning te huren.
3.9. MR behoudt het recht voor om bij misbruik van het account en of schending van artikel 3.8 de Gebruikersaccount met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot het account geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren. In geen enkel geval heeft de Gebruiker recht op restitutie of enige vorm van schadeloosstelling.
3.10 Bij overtreding van het bepaalde in artikel 3.8, is Gebruiker aan MR zonder nadere ingebrekestelling een direct opeisbare boete van €500 (vijfhonderd Euro) per overtreding verschuldigd, onverminderd het recht van MR om vergoeding van de volledig geleden schade te eisen.

Artikel 4 – Betalingswijze en tarieven
4.1. De betalingswijze en tarieven zijn vooraf aan Gebruiker verstrekt.
4.2. De betaling van een abonnement geschiedt middels iDeal en / of PayPal.
4.3. Na het aanmaken van het Gebruikersaccount kan een Abonnement afgesloten worden voor de toegang tot het Woningaanbod voor een bepaalde periode en kan betaald worden met Automatische incasso, PayPal en/ of iDeal. Na afloop van de abonnementsperiode kan een nieuw abonnement afgesloten worden, hiervoor gelden de actuele tarieven zoals gepubliceerd op de website van MR.
4.4. Indien Gebruiker een abonnement voor een bepaalde periode heeft afgesloten, dan zal MR het tarief voor die periode niet wijzigen. Na afloop van de abonnementsperiode gelden steeds de actuele tarieven voor abonnementen, zoals gepubliceerd op de MR website.
4.5. MR behoudt het recht de betalingswijze te wijzigen.

Artikel 5 – Woningaanbod
5.1. MR doet alles wat in haar macht ligt om het aanbod van woningen zo actueel mogelijk te houden. MR is niet verantwoordelijk voor de status Verhuurd. Deze status dient door de Verhuurder aangegeven te worden indien de woning verhuurd is.
5.2. Gebruiker dient zich bij problemen/geschillen ten aanzien van het gehuurde te allen tijde rechtstreeks tot Verhuurder te wenden.
5.3. MR controleert de identiteit van de Verhuurder(s) niet. Gebruiker dient zelf de identiteit van verhuurder te controleren en vast te stellen.
5.4. Verhuurders kunnen zelf informatie plaatsen op de website over de woningen. MR oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. MR zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via contact@monsterrent.com of gebruik hier de feedback mogelijkheid van het MR platform.

Artikel 6 – Garantie
6.1. Inschrijving bij MR vormt geen garantie voor het vinden van een woning(en).
6.2. MR biedt niet de garantie dat Verhuurder(s) zich als goede Verhuurder(s) gedragen.
6.3. De op het MR platform aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid en kunnen nimmer ter vervanging van juridisch advies beschouwd worden.
6.4. MR biedt niet de garantie dat Verhuurder de benodigde huurvergunning of onderhuurvergunning in zijn bezit heeft. De kosten voor een dergelijke vergunning komen nooit voor rekening van MR.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid
7.1. MR is niet aansprakelijk voor de rechtsbetrekkingen tussen Gebruiker en Verhuurder. MR is derhalve niet aansprakelijk voor de wijze waarop een Verhuurder, na ondertekening van de huurovereenkomst, zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst nakomt, of voor handelingen van potentiële Verhuurders voordat een huurovereenkomst is gesloten.
7.2. MR is niet aansprakelijk voor de informatie op de website en de geleverde documenten. Deze informatie en geleverde documenten gelden nimmer ter vervanging van professioneel advies.
7.3. MR is niet aansprakelijk indien de informatie over de Woning niet correct is.
7.4. MR is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc.
7.5. MR is niet aansprakelijk voor beheerders welke in naam optreden van de eigenaar van de woning en de daar uit voortkomende afspraken tussen Gebruiker en Verhuurder.
7.6. Indien MR van het recht gebruik maakt om met of zonder opgave van redenen de inschrijving met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot de account geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, levert dit in geen geval recht op enige vorm van schadeloosstelling op.

Artikel 8 – Wijziging van de voorwaarden
8.1. MR is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden.
8.2. MR zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de Gebruiker toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is meegedeeld, treden wijzigingen jegens de Gebruiker in werking zodra hem de wijziging is meegedeeld.

Artikel 9 – Beëindiging van het account
9.1. De Overeenkomst tussen Gebruiker en MR komt tot stand door het aanmaken van het Gebruikersaccount.
9.2. Gebruiker kan zijn/haar Gebruikersaccount en/of Overeenkomst opzeggen door het verwijderen van het account. Het Gebruikersaccount kan pas verwijderd worden nadat een afgesloten abonnementsperiode is afgelopen.
9.3. Een afgesloten abonnement voor een bepaalde tijd kan tussentijds niet opgezegd worden. Na afloop van de abonnementsperiode kan een nieuwe abonnement afgesloten worden.
9.4. Indien geen nieuw abonnement wordt afgesloten, dan behoudt MR het recht voor het Gebruikersaccount na zes maanden te verwijderen. Indien een Gebruikersaccount zes maanden niet gebruikt wordt, dan wordt de Overeenkomst geacht opgezegd te zijn door de Gebruiker en heeft MR het recht zonder enige vorm van schadeloosstelling het Gebruikersaccount te verwijderen.

Artikel 10 – Digitale MR voucher
10.1. Indien Gebruiker beschikt over een door MR verstrekte Promotiecode zal deze voor de daarvoor geldende periode te gebruiken zijn, voor het daarop vermelde tarief.
10.2. Na afloop van de gebruikersperiode kan de Gebruiker een normaal abonnement afsluiten, voor de actuele tarieven zoals gepubliceerd op de website van MR.
10.3. De MR Promotiecode is strikt persoonlijk en niet aan derden overdraagbaar.
10.4. Zodra misbruik van de Promotiecode geconstateerd wordt, zal de MR de toegang tot het MR platform blokkeren en eventuele schade die als gevolg van misbruik ontstaat wordt verhalen op de houder van de Promotiecode.

Artikel 11 - Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
11.1. Op elke overeenkomst tussen MR en de Gebruiker is Nederlands recht van toepassing.
11.2. Geschillen welke mochten ontstaan tussen MR en de Gebruiker zullen voorgelegd worden aan een bevoegde rechter.

Download PDF hier

Terug